دات نت نیوک

به نام خداوند قادر متعال که هر چه داریم گوشه ای از الطاف بیکران اوست . پروردگاری که نعمت های بی شمارش را بر بندگانش ارزانی داشته و برکت را با تلاش و حرکت همراه و همقدم نموده است.
قادر متعالی که نشانه های کسب رضای او خدمت به بندگان اوست و نصب العین قراردادن حریم و حرمت بندگان خداوند لایزال در هر کار و هر فعالیتی بر ما و بر همگان فرض و واجب است به ویژه در بخش صنعت و خدمات رسانی آنچه بیش از همه اهمیت و اولویت می یابد نقش پر رنگ جامعه به عنوان مخاطبان و استفاده کنندگان از خدمات از یک سو و از سوی دیگر به منزله ی کارفرمایان محترم و همکاران و کارکنان و نیروی های واحد های مختلف صنعتی و خدماتی است.
از همین جاست که تعادل مثبت و موثر صنعت و جامعه خود را به روشنی نمایان می سازد و توجه جدی به جامعه و رعایت حقوق مصرف کنندگان نهایی که حقیقتاً تنها راه توسعه و تداوم فعالیت های کار آفرینانه و صنعتی است ، به صورت بنیادین ضرورت می یابد.
با اتخاذ چنین دیدگاهی است که شرکت انبوه سازان پردیس دیلمان با الهام از اندیشه های بلند بنیانگذار مجموعه در جهت کسب رضایت کارفرمایان و مخاطبان خدمات خود و درک و رعایت عمیق دیدگاه ها و نظرات این عزیزان تلاش داشته و دارد.