دات نت نیوک

پانلهای غیر باربر می توانند به عنوان اجزاء جداکننده ساختمان (تیغه ها) به کار برده شوند. این قطعات که با بتن پوشیده میشوند باید بار ثقلی خود و همچنین بار جانبی زلزله را بر اساس بند 2-6 استاندارد ملی ایران به شماره 2800 و در دیوارهای خارجی بار ناشی از باد ملحوظ در استاندارد ملی ایران به شماره 519 تحمل نمایند. مشخصات این سیستم ساختمانی به صورت تولید کارخانه ای در یک مرحله و اجرا و نصب کارگاهی در مرحله دیگر، قابلیت ویژه ای به این روش ساختمانی داده است.

با توجه به تولید صنعتی پانلها، که اسکلت اصلی سیستم پانلی را تشکیل می دهند و همچنین ظرافت ها و نوع ساخت، این سیستم ها از نوع اجرای صنعتی ساختمانها محسوب می شود. در این راستا با در نظر گرفتن مدیریت پروژه و فرآیند مهندسی ارزش می توان بهره وری تولید مسکن را افزایش داد. همچنین استفاده از سیستم صنعتی با رویکرد کاهش هزینه های ساخت و افزایش قابلیتهای کنترل کیفی توام می باشد.